משלוח עד הדלת תוך 5-2 ימי עסקים

מדיניות החזרות

אנו נצטער אם לא תהיה מאה אחוז מרוצה מן הפריטים שקבלת, ואנו נסכים לקבל החזרות תוך 14 יום מיום הקבלה לרוב הפריטים במצב חדש.

1 - אנא צור קשר עם שירות הלקוחות על ידי הגשת בקשה באתר שלנו או במייל , בו תפרט את הפריט(ים) אותם תרצה להחזיר ואת הסיבה לכך בצירוף קבלת הרכישה . אנו נחזור אליך תוך 24 שעות עם הכתובת להחזרות . אנו מאוד מעריכים את סבלנותך.
2 - לאחר שתקבל את הוראות ההחזרה מאיתנו, אנא ארוז את הפריט(ים) להחזרה באריזתם המקורית.
3 - שלח את החבילה בדואר.
4 - תוך 5 ימי עסקים מהיום בו אנו מקבלים את החבילה שלך. אנו ננפיק עבורך החזר כספי בגובה 5% מהעסקה או 100 ש"ח לפי הנמוך מביניהם. לאחר הנפקת ההחזר אתה תקבל דוא"ל המיידע אותך על כך.

תנאי החזרה

אנו לא נקבל פריטים אשר יוחזרו על ידך מבלי לבדוק זאת איתנו מראש.
איננו אחראים לדמי משלוח שמוחזר אלינו - המשלוח בהחזרות יעשה על חשבונך בלבד .
הפריטים יוחזרו במצב חדש לחלוטין במצבם המקורי ובאריזתם המקורית. אנו לא נקבל פריט שנשבר נגרם לו נזק משימוש לקוי, נשרט או שונה בכל דרך שהיא.
פריטים אשר נרכשו במבצע ניתן להחזיר עד 5 ימים .

ביטול עסקה ע"י העסק ו/או האתר

אנו רשאים לבטל עסקה או מכירה, כולה או חלקה, במקרים כגון:

 1. אם הופר סעיף מסעיפי תקנון זה ו/או מכל מסמך מחייב ו/או תנאי מתנאיו של שירות שהוצע על ידי האתר.
 2. אם יתגלה כי הלקוחה הזינה פרטים שגויים בעת הרישום לאתר ו/או ביצוע ההזמנה;
 3. אם בוצע מעשה או מחדל אשר עלול לפגוע באתר ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחות, עובדי וספקי האתר;
 4. אם השימוש באתר הווה ו/או אפשר ו/או עודד ו/או סייע לביצוע מעשה הנראה כבלתי חוקי על פי דיני מדינת ישראל;
 5. כאשר הלקוחה חבה חוב כספי לאתר ו/או לעסק וכבר חלף המועד לתשלומו;
 6. אם נפלה טעות כלשהי, לרבות טעות סופר ו/או תקלה בתקשורת ו/או כל תקלה טכנית אחרת אשר שבשה את מחיר המוצר ו/או את תיאור הפריט באתר ו/או במשלוח המוצר;
 7. במקרה של מניעה ו/או עיכוב מחמת כוח עליון, כדוגמת, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור: פעולת מלחמה, איבה, טרור, חבלת סייבר, תקלה מכוונת או בלתי מכוונת באתר החנות, שביתות והשבתות, אירועי טבע חריגים, תקלות בסליקת כרטיסי אשראי וכל סיבה אחרת שאינה תוצאת מעשה או מחדל של האתר;
 8. במקרה בו קיים חשש שהרכישה מבוצעת במסגרת רכישה סיטונאית ו/או לצורך מכירה חוזרת על ידי הקונה או מי מטעמה;
 9. אם אזל המוצר מהמלאי לאחר או לפני שהתבצעה מכירה (אך טרם המשלוח ללקוחה). בוטלה ההזמנה כאמור, האתר לא יהא אחראי ולא יישא בכל נזק שנגרם ללקוחה ו/או לצד שלישי, לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר;
 10. כאשר קיים חשש, מצדנו שהתמורה בגין הרכישה לא תתקבל ו/או שכרטיס האשראי שברשות הלקוחה נחסם ו/או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.
 11. מבלי לגרוע מאמור לעיל, אנו רשאים שלא לאשר הזמנה מסיבות נוספות לפי שיקול דעתנו הבלעדי.

ביטול עסקה על ידי המשתמשת באתר

 1. רק הלקוחה המזמינה (גם אם מיענה את המשלוח לאחר) רשאית לבטל בכתב עסקה בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן תשמ"א - 1981 לרבות התקנות מכוחו (להלן "החוק") ולאמור לעיל ולהלן.
 2. החזר כספי יינתן בהתאם להוראות החוק, ובהתאם לאמצעי התשלום בו בוצעה העסקה, החזר כספי לכרטיס האשראי יוחזר אך ורק לכרטיס האשראי דרכו שולמה הרכישה, ובהתאם ללוחות הזמנים של חברת האשראי.
 3. ביטול ההזמנה לפני שליחת המוצר או המוצרים ללקוחה (לפני יציאתם ממחסני האתר) לא יגרור חיוב נוסף, והאתר יחזיר ללקוחה את הסכומים ששילמה בגין העסקה. החזר כספי יינתן  בהתאם להוראות החוק.
 4. בהתאם לחוק, הלקוחה רשאית לבטל עסקה באחת הדרכים שלהלן: בטלפון; באמצעות צ'ט לנציגנו בעמןד הפייסבוק , בדואר אלקטרוני; באינטרנט בקישור ייעודי בדף הראשי באמצעות מסירת הודעה בכתב על ביטול ההזמנה בכל אחד מהאמצעי ההתקשרות המצוינים לעיל ומפורטים בתקנון זה. בהודעת ביטול על הלקוח לפרט את שמו ומספר הזהות שלו, ואם נמסרה הודעת הביטול בטלפון – מספר הזמנה
 5. לקוחה רשאית לבטל את העסקה ולקבל החזר כספי החל מיום עשיית העסקה ועד 14 ימים מיום קבלת ההזמנה, או מיום קבלת מסמך פרטי העסקה כנדרש על פי חוק, לפי המאוחר מביניהם. הלקוחה תהיה רשאית לבחירתה להחזיר את המוצרים באחת הדרכים הבאות: (1) דואר גוביינא; (2) החזרה לכתובתנו הראשית עכו הרצל 1 א 2420501
 6. במקרה של ביטול שלא עקב אי התאמה כהגדרתה להלן, תחזיר החברה בתוך 14 יום מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הצרכן, תבטל את החיוב בשל העסקה, תמסור עותק מהודעת ביטול החיוב ותגבה דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר הנכס נושא החוזה או העסקה, או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם.
 7. אין בזכותו של צרכן לבטל עסקה כדי לגרוע מזכותנו  לתבוע את נזקיה במקרה של החזרת מוצרים שערכם פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבם בזמן שהיו ברשות הצרכן, לרבות במקרה של החזרת מוצר שנעשה בו שימוש, שאריזתו נפתחה או נפגמה, שניזוק, שנפגם, שהתקלקל ו/או שספג פגיעה כלשהי. משכך לקוחות המבקשות לבטל עסקה מתבקשות להחזיר מוצר עם התווית ובאריזתו המקורית ככל הניתן. כן מתבקשות הלקוחות, על מנת להימנע מגרימת נזק למוצר, להימנע מעשיית שימוש במוצר ולהחזירו ללא כל פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא.
 8. הזכות לביטול העסקה לא תחול על מוצרים המפורטים בחוק ובין השאר, במקרים הבאים: שהצרכן פתח את אריזתם המקורית או שנעשה כל שימוש במוצר 
 9. לא יינתן החזר כספי בגין פריטים שלא שולמה בגינם תמורה כספית, כגון  מתנות.
 10. בכל מקרה לא נישא באחריות כלשהי שהעלות במסגרתה עולה על ערך המוצר הנרכש וכן בכל נזק שאינו ישיר ו/או נזק תוצאתי.
 11. אנו איננו אחראים  לשימוש שתעשה הלקוחה ו/או המזמינה שלא בהתאם להוראות היצרן ו/או העסק לרבות הוראות הכביסה ו/או כל הוראה אחרת הנוגעת לשימוש במוצרים.
 12. המשתמש יבדוק את המוצר מיד עם קבלתו ויודיעו לנו  אם המוצר שהתקבל פגום או שונה מהותית מכפי שהמופיע באתר.

במקרה של ביטול עקב פגם במוצר או אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים אשר נמסרו לצרכן בנוגע למוצר או עקב אי-אספקה בשל קל תקלה או השירות במועד שנקבע לכך  הנכס או השירות במועד שנקבע לכך או הפרה אחרת של תנאי החוזה ("אי התאמה") נחזיר , בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הצרכן בגין המוצר הפגום, תבטל את החיוב בשל העסקה, תמסור עותק מהודעת ביטול החיוב ולא תגבה דמי ביטול כלשהם מהצרכן. תודיע על כך הלקוחה לחברה בכתב, תבוצע בדיקה מול הלקוחה ובמידת הצורך יתואם המועד לאיסוף המוצר.